1.1. Algemene Voorwaarden
Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen.

1.2. Dienst
De door Tijssen Media Productions geexploiteerde producten en diensten, waaronder on- dermeer doch niet uitsluitend worden verstaan webhosting, een geleverde of ter beschikking gestelde server en alle overige producten en diensten waarvan melding wordt gemaakt op de website van Tijssen Media Productions of en een Overeenkomst.

1.3. Klant
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Tijssen Media Productions een Overeen- komst heeft gesloten of voornemens is te sluiten tot levering van diensten door Tijssen Media Productions.

1.4. Offerte
Een door Tijssen Media Productions uit te brengen specifiek op de Klant toegeschreven aanbieding van een dienst op basis van door de Klant aan Tijssen Media Productions verstrekte gegevens.

1.5. Overeenkomst
De overeenkomst tussen de Klant en Tijssen Media Productions op grond waarvan een of meer Diensten en/of zaken worden geleverd.

1.6. Tijssen Media Productions
Ingeschreven rechtspersoon in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer (55895980).

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Tijssen Media Productions zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeenge- komen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Tijssen Media Productions alleen bindend indien en voor zover deze door Tijssen Media Productions uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 2.3. Tijssen Media Productions is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

2.4. Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.5. In geval van nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden zal Tijssen Media Productions een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

2.6. Tijssen Media Productions behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per email ter kennis van de Klant gebracht en treden een maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Klant niet binnen een maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voor- waarden, wordt de Klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de Klant binnen een maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzig- ing in de Algemene Voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Tijssen Media Productions dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. Het is Tijssen Media Productions niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Klant, met uitzondering van wijzigingen die Tijssen Media Productions noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

3.3. Tijssen Media Productions spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

3.4. Tijssen Media Productions zal zich inspannen om klachten van Klanten naar tevredenheid van de Klant af te handelen. Tijssen Media Productions is echter slechts gehouden om klachten in behandeling te nemen voor zover de klacht binnen drie werkdagen na het moment waarop de Klant de tekortkoming c.q. de klacht had behoren te constateren schriftelijk of elektronisch per e-mail aan Tijssen Media Productions heeft gemeld en de klacht voldoende bepaalbaar en voldoende duidelijk is omschreven. Tijssen Media Productions zal zich inspannen om de klacht binnen twee weken na indiening af te handelen.

4.1. Klant stelt Tijssen Media Productions steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Klant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van elk materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Tijssen Media Productions het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

4.3. Klant onthoudt zich ervan overige Klant en of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet.

via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks niet toegestaan is, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Tijssen Media Productions zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.4. Klant vrijwaart Tijssen Media Productions van alle juridische claims met betrekking tot de door Klant opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.6. Zonder toestemming van Tijssen Media Productions is het Klant verboden de door Tijssen Media Productions verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.

4.8. Tijssen Media Productions heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Tijssen Media Productions niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

4.9. De Klant is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen, de bepalingen uit de Nettiquette zoals vastgelegd in de richtlijn RFC 1855 of de opvolgers daarvan en/of de richtlijnen of uitspraken van de Reclame Code Commissie. Meer in het bijzonder is de Klant verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van Intellectuele Eigendom van Tijssen Media Productions en/of derden, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toe- gang gerechtigd is, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

4.10. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van zijn account en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op zijn account, tenzij anders is overeengekomen.

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Tijssen Media Productions het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van Tijssen Media Productions zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termi- jn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

5.4. Offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd, verplichten Tijssen Media Productions niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de (potentiele) Klant.

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW).

6.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3. Tijssen Media Productions is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen.

6.4. Tijssen Media Productions zal Klant ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de betreffende overeenkomst te ontbinden. Klant dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van 1 (een) maand.

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders is overeengekomen.

7.2 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

7.3 De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders wordt overeengekomen.

7.4 Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van een overeengekomen of stilzwijgend verlengde periode opzeggen bij aangetekende post of elektronisch via email van een opzegtermijn van tenminste een maand. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door Tijssen Media Productions is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient de Klant zijn persoonsgegevens te vermelden.

8.1. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door over- macht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt.

8.3 Onder overmacht wordt in dit artikel begrepen al hetgeen daaromtrent in de wet en in de jurisprudentie wordt verstaan, waaronder alle van buiten Tijssen Media Productions komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan Tijssen Media Productions haar verplichtingen jegens de Klant niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder gerekend storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

9.1. De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt en kan eerst eindigen op de dag waarop de Overeenkomst op rechtsgeldige wijze eindigt.

9.2. Tijssen Media Productions is bevoegd haar facturen aan de Klant op elektronische wijze, bijvoorbeeld per e-mail, toe te zenden. Indien de Klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Tijssen Media Productions het recht voor om de meerkosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen, waarbij deze meerkosten worden gesteld op tenminste € 2,50 per factuur, tenzij anders aangegeven. Ongeacht de wijze van verzending van de factuur zal deze voldoen aan de wettelijke vereisten.

9.3. Indien de Klant een keuze maakt voor een bepaald betaalmiddel, zoals I-Deal, Paypal, of creditcard, en de keuze van de Klant brengt voor Tijssen Media Productions kosten met zich die hoger zijn dan de kosten die Tijssen Media Productions zou hebben moeten dragen indien de Klant giraal zou hebben betaald, behoudt Tijssen Media Productions zich het recht voor om de meerkosten aan de Klant in rekening te brengen.

9.4. De Klant is gehouden om elk factuurbedrag binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum aan Tijssen Media Productions op de door Tijssen Media Productions aangegeven wijze te vol- doen, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5. Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim. Indien de Klant Tijssen Media Productions c.q. de bank van de Klant heeft gemachtigd om aan Tijssen Media Productions verschuldigde bedragen te voldoen door middel van automatische incasso, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim vanaf het moment dat een factuurbedrag door toedoen van de Klant niet kan worden ge ïncasseerd, bijvoorbeeld doordat de Klant geen dan wel onvoldoende saldo op zijn rekening aanhoudt.

9.6. Over de periode dat de Klant in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtin- gen is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

9.7. Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Tijssen Media Productions de Klant een betalingsherinnering zenden. Tijssen Media Productions is gerechtigd om de aan de opmaak en verzending van elke betalingsherinnering verbonden kosten aan de Klant in rekening te brengen, waarbij de kosten van de 2e (tweede) betalingsherinnering word gesteld op een bedrag van € 12,50.

9.8. Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, behoudt Tijssen Media Productions zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant al zijn verplichtingen jegens Tijssen Media Productions geheel is nagekomen. De genoemde opschorting van de verplichtingen kunnen ondermeer bestaan uit het onmogelijk maken van gebruik van Diensten en/of zaken.

9.9. Indien de Klant in verzuim verkeert, is Tijssen Media Productions gerechtigd haar vordering op de Klant ter incasso uit handen te geven. De Klant is gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Tijssen Media Productions ter incasso van de vorder- ing, gelijk aan 10% van het gevorderde met een minimum van € 100,-.

9.10. Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Tijssen Media Productions, totdat alle door de Klant verschuldigde bedragen aan Tijssen Media Productions zijn voldaan, waaronder de begrepen de wettelijke rente en de kosten als genoemd in Artikel 17 van de Algemene Voorwaarden.

10.1. Tijssen Media Productions aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

10.2. De totale aansprakelijkheid van Tijssen Media Productions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500,-.

10.3. Aansprakelijkheid van Tijssen Media Productions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4. De aansprakelijkheid van Tijssen Media Productions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Tijssen Media Productions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Tijssen Media Productions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tijssen Media Productions in staat is adequaat te reageren.

10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tijssen Media Productions meldt.

10.6. Klant vrijwaart Tijssen Media Productions voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Tijssen Media Productions geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is vero- orzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

11.1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, die aan Tijssen Media Productions niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Tijssen Media Productions en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende normen voor de rekening van komt, zal Tijssen Media Productions de Klant hiervan onverwijld schriftelijk of elektronisch per e-mail op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. 11.2. Ingeval van overmacht is Tijssen Media Productions gerechtigd de uitvoering van de Diensten gedurende de overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te bee ïndigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

11.3. Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van overmacht kunnen niet aan Tijssen Media Productions worden toegerekend en geven de Klant geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

11.4. Er vindt geen restitutie plaats van de door de Klant vooruitbetaalde gelden.

12.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke of per e-mail verstuurde opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 (twaalf) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.2. De overeenkomst voor hosting diensten kan schriftelijkof per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.

12.3. Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Tijssen Media Productions het recht alle met betrokken Klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Tijssen Media Productions op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

12.4. Tijssen Media Productions is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van Tijssen Media Productions om in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a) de Klant in staat van faillissement is verklaard:
b) de Klant surseance van betaling of van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd of verkregen:
c) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of indien de Klant anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren:
d) de Klant tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven:
e) na het sluiten van de Overeenkomst aan Tijssen Media Productions omstandigheden ter ken- nis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen:
f) de Klant informatie verspreidt en die informatie en/of de verspreiding daarvan krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is en/of in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, een en ander exclusief door Tijssen Media Productions te beoordelen:
g) de Klant valse of onjuiste persoonsgegevens aan Tijssen Media Productions heeft verstrekt en/of heeft verzuimd wijzigingen in de persoonsgegevens aan Tijssen Media Productions te verstrekken:
h) de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd:
i) de Klant heeft nagelaten om Tijssen Media Productions die informatie te verschaffen waarvan de Klant wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het voorhanden zijn van deze informatie:
bij Tijssen Media Productions noodzakelijk was voor de nakoming van de verplichtingen door Tijssen Media Productions jegens de Klant:

13.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de website van Tijssen Media Productions valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van Tijssen Media Productions. Niets mag worden verveel- voudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Tijssen Media Productions.

14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

14.2. Tijssen Media Productions zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens ten behoeve van:
a) facturerings- en incassoactiviteiten:
b) indien wettelijke voorschriften Tijssen Media Productions hiertoe verplichten:
c) ingeval van dringende en gewichtige redenen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad.

14.3 Zowel de Klant als Tijssen Media Productions zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie welke zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet verstrekken aan derden.

14.4 De Klant geeft Tijssen Media Productions hierbij uitdrukkelijk toestemming de door de Klant verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in, een databestand dat Tijssen Media Productions aanlegt in het kader van de nakom- ing van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

14.5 Tijssen Media Productions spant zich in om noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend bescher- mingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich brengt.

15.1. Bij gebreke van verplichtingen van Tijssen Media Productions dient Klant, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Tijssen Media Productions.

15.2. Indien Tijssen Media Productions de claim gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

15.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product of dienst.

15.4. Claims schorten verplichtingen van Klant niet op.

16.1. Zo lang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Tijssen Media Productions.

16.2. In geval Klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Tijssen Media Productions niet nakomt is Tijssen Media Productions zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Tijssen Media Productions op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

17.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Tijssen Media Productions vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

17.2. Klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Tijssen Media Productions, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

17.3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant en Klant is volledig verantwoor- delijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart Tijssen Media Pro- ductions tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Tijssen Media Productions geen bemiddeling heeft verleend.

17.4. De minimum duur van de overeenkomst met betrekking tot domeinnamen is afhankelijk van de gekozen domeinextensie.

18.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Verandering in rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

18.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

18.4. Partiele nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voor- waarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.